Redeem Global Ministries

Restored Christian Leadership

Redeem Blog

Welkom op de Redeem blog. van tijd tot tijd zullen wij hier ontwikkelen rondom de Redeem organisatie delen. Ook persoonlijke ontwikkelingen aangaande de voortgang van mijn studie zal ik hier delen

Meest recente 5 inzendingen

  • De meeste dromen zijn bedrog
  • Hij heeft mijn schaamte opzich genomen
  • Sowing
  • BESTUURDERS M/V
  • Dit is de dag die de Heer ons schenkt

Geen nieuwe opmerkingen

  • Geen opmerkingen

Archief

2021:februari | maart | april | mei

2021-04-09

Dit is de dag die de Heer ons schenkt

De  Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokene van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten; om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een losgewaaide in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. Jesaja 61: 1-3

Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus,

Inleiding
Pasen! De Heer is waarlijk opgestaan! Dit is de dag die de HEERE gemaakt (voorbereid) heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Ps. 118: 24. Psalm 118! Het middelpunt van de Bijbel! Voor psalm 118 zijn er 594 hoofdstukken en ook na psalm 118 zijn er 594 hoofdstukken. Dat zijn samen 1188 hoofdstukken. Nu wil het bijzondere dat vers 8 van psalm 118 precies het midden is van de Bijbel is. Dit vers luidt: Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Psalm 118:8. De Middelaar komen we ook tegen in Gods Woord. De Middelaar op het kruispunt in de Bijbel, op het kruispunt in de menselijke geschiedenis! De middelaar die de juiste afslag nam en volledig de weg van God ging en daardoor verzoening bracht tussen God en Mens. Deze Middelaar is Jezus! Zijn opstanding uit de dood vieren wij vandaag!

De Geest van de Heere HEERE is op Mij!
De Geest van de Heere HEERE is op Mij. De kernwoorden voor deze meditatie. Woorden die veel omvattend zijn. Zo verwijzen ze naar het hogepriesterlijk gebed, (Johannes 17), Het leiden en sterven van Jezus (Johannes 18 en 19) en de opstanding van Jezus Christus (o.a. Johannes 20). In het bijzonder wil ik dan ook de verzen uit Johannes 20 aanhalen: Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.

Net als in Johannes 20 spreekt Jesaja in zijn profetie over de Geest van God. Net als Jezus is Jesaja geroepen om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Net als Jezus heeft Jesaja maar één doel: De gebrokene van hart te verbinden, om gevangene vrij te laten, het openen van gevangenissen waar gebondene zaten, en om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE. Er volgt nog meer in Jesaja 61 wat ik afzonderlijk in deze meditatie zal gaan behandelen. Jesaja profeteerde al van een blijde Paasboodschap die in het werk Jezus zijn vervulling heeft gekregen.

Het hogepriesterlijke gebed
Jesaja profeteerde ook van het hogepriesterlijke gebed. In Johannes 17 lezen we dit hogepriesterlijke gebed. Dit gebed bidt Jezus vlak voor zijn gevangeneneming. Jezus belijdt aan de Vader dat alle macht door God aan Hem is gegeven heeft en dat Hij vanuit die macht de mensen het eeuwige leven zal geven aan de mensen die door God aan Hem zijn gegeven. Jezus spreekt van Zijn daden op aarde en hoe Hij daarmee God verheerlijkt heeft. Jezus geeft aan dat het werk is volbracht. Het werk dat God aan Hem had gegeven. Jezus gaat verder hoe Hij Gods naam heeft geopenbaard, Jezus vervolgt hoe de mensen gehoor hebben gegeven aan dit woord. Hoe de mensen erkennen dat Jezus door God is gezonden, en dat alles bij God vandaan komt. Dan zegt Jezus iets opmerkelijks: Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. Jezus bidt alleen voor de mensen die door God aan Hem zijn gegeven. Jezus vervolgt: En  al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam.  Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt. Jezus vervolgt met de woorden: Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Dan bidt Jezus dat God de waarheid zal heiligen: Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. Dan doet Jezus voorbeden voor de mensen die achterblijven. Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen

Meer dan een belofte
Jezus spreekt met de vader over Zijn volgelingen. Volgelingen door God aan Jezus gegeven. Hij wil dat de Vader Zijn volgelingen zal bewaren als Hij niet meer in de wereld is (vers 11). Hij wil dat zij Zijn blijdschap kennen, zoals Hij die had toen Hij in de wereld was (vers 13). Jezus wil dat wij worden bewaard van de boze, dat de duivel ons niet van God zal aftrekken. Jezus geeft ook aan hoe wij bewaard kunnen blijven van de boze: Ik heb hun Uw Wóórd gegeven (vers 13 en 14). Dit is misschien wel één van de grootste schatten die we kunnen vinden in dit hogepriesterlijke gebed. Jezus heeft ons Gods (Uw) Woord gegeven. Woorden van Waarheid zoals we in ditzelfde gebed kunnen lezen. Waarheid wat is waarheid. Binnen Redeem een terugkerend thema. Als wij ons woord aan iemand geven. Hoe waar is dit woord? Hoe getrouw is ons woord? Hoe getrouw blijven wij aan onze belofte? In goede dagen zal dit niet zo heel moeilijk zijn om ons woord te houden. Maar wat als het even tegenzicht? Wat als de stormen en orkanen losbarsten in ons leven? Blijven we dan nog steeds getrouw aan ons woord? Blijven we dan nog steeds getrouw aan God?

Gods Woord gegeven door Jezus, het woord van onze hemelse Vader, het staat tegenover het woord van de ‘vader van alle leugen’, de satan. De Heiland had te maken gekregen met deze leugenachtige, onwaarachtige, boze legermachten van de vijand, die de wereld waarin wij leven beheersen. Hij was de satan tegemoet getreden met het Woord van God: ‘Ga weg, er staat geschréven!’ (Matteüs 4:4,7,10). Dus zou ook niemand van de Zijnen in staat zijn zichzelf in de wereld te bewaren zónder dat woord, alléén door het woord der waarheid. Door het woord der waarheid te geloven en daaruit te leven. Dat wóórd zou hen heiligen, hen apart zetten voor Hèm: de Zijnen! En dat niet alleen: de Here Jezus zou Zichzelf voor hén heiligen, apart zetten, aan hen geven (vers 14-19).

Liefde van de Vader
En dan krijg je in Johannes 17 vanaf vers 20 iets bijzonders te lezen. Jezus richt zich tot een ieder die dit Woord getrouw is. Dan gaat Hij voor ons bidden. Zijn laatste wil is dat wij één zijn zoals de Vader en de Zoon Eén zijn. Dat is dezelfde eenheid waar wij binnen Redeem voor staan. Er is maar één God, één zaligmaker, één Jezus Christus, en maar één Heilige Geest. Het Woord ter grondslag aan deze eenheid zou niet het lichaam van Christus moeten versplinteren zoals het nu in onze tijd wel het geval is. Deze waarheid, dit Woord zou juist de eenheid van het lichaam van Christus moeten bewaren. Of met Jezus zijn laatste wil te spreken: “..zij één zijn zoals de Vader en de Zoon Eén zijn…”

De Zoon wil dat wij zó dicht bij de Vader zijn als Hij (Jezus) is. Zoals Hij gebóren is uit de Vader en dáárom Zoon van God wordt genoemd (Lucas 1:35), zo ook de Zijnen. Hij wil dat zij niet meer losgemaakt kunnen worden van Hem, zoals Hij ook niet losgemaakt kan worden van de Vader. Hij wil dat de Vader óns liefheeft, zoals Hij Zijn enige Zóón liefheeft. Dan kan er echte eenheid, echte broederliefde onder Christenen bestaan. Dan houdt de Liefde van de Vader ons bij elkaar. Als je dit begrijpt, word je stil. Had de Heiland mij zó lief, dat Hij dít wilde? Wilde Hij mij zó dicht bij Zich hebben? En mij niet alleen? Al mijn broeders en zusters in eenheid in Christus verbonden? Is het de wens van onze Heiland dat we allemaal als broeders en zuster in Jezus Christus zo dicht bij elkaar blijven? Elkaar bemoedigen, opscherpen, sterken, en door donkere dagen heen dragen? En als de satan aanvalt, en gewis dat satan dit zal doen, we samen een sterke verdedigingslinie kunnen oprichten tegen de vurige pijlen van de boze (wapenrusting van het geloof)?

Was dát de reden waarom Hij naar het kruis wilde gaan? U leest het goed. Het was immers de vrijwillige keuze van onze Heiland. Direct nadat Hij dit gebed had uitgesproken (18:1) ging Jezus op weg naar het kruis. Heeft Hij dáárvoor alle angst doorstaan, de bespotting, het lijden, de Godverlatenheid… dáárom… om mij zó dicht bij Zich te kunnen hebben? En het antwoord is: ja. Zoals Adam zijn ‘eigen vlees en gebeente’ als zijn eigen vrouw ontving en liefhad, zo ook Christus. Kijk maar: ‘Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente’ (Efeziërs 5:29-30). En wat is het bemoedigend om juist op deze Paasdag hierover na te denken. Het was pure liefde dat Jezus vastgenageld hield aan het kruis van Golgotha! Pure liefde om zo ons dicht bij de vader te brengen. Schoongewassen door Zijn bloed!

Uw wil geschiede
Nadat de Heiland dit allemaal bij Zijn Vader heeft bekendgemaakt volgt er iets heel bijzonders: ‘Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij (Mijn volgelingen) bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.’ In het begin van het gebed vroeg Jezus  aan de Vader Hem te verheerlijken met de heerlijkheid die Hij had toen Hij de hemel verliet, maar ook gezegd dat de Vader Hem al liefhad vóór de grondlegging van de wereld. En nu vraagt Hij hetzelfde voor de Zijnen, voor de Gemeente. Voor ons. En laten we eerlijk zijn: wie zijn wij dat we in zo’n heerlijkheid en zó dicht bij Hem mogen worden gebracht? Onze afkomst is nou niet bepaald geweldig. Wij zijn en blijven zondaars. Maar Jezus kwam om zondaren zalig te maken, om hen deze plek naast Hem te geven.

We lezen slechts tweemaal in de Bijbel dat Jezus zegt, dat Hij iets wil. Altijd deed Hij de wil van de Vader, het was zelfs voedsel voor Hem om de wil van Zijn Vader te doen (Johannes 4:34). Zijn gebed was immers: Uw wil geschiede, niet Mijn wil. Maar als het om vuile, smerige, onreine zondaren gaat die rein willen worden, dan zijn die bij Jezus aan het goede adres. Als een melaatse, een onreine bij Hem komt, voor Hem neervalt en zegt: Here, indien Gij wilt kunt Gij mij reinigen, dan zegt Jezus: Ik wil het, word rein. Niemand kan dus ooit zeggen, dat de Heiland hem of haar niet wil reinigen. Maar reiniging alleen was voor Hem niet genoeg, want vlak voordat Hij naar het kruis ging en tegen Zijn Vader had gezegd, dat Hij het werk had volbracht dat de Vader Hem had opgedragen, liet Hij óók nog in Zijn testament opnemen: Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, die U Mij gegeven hebt.

Opstandingskracht
Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u!  Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Johannes:20 19-23.

In de morgen van Zijn opstanding was Jezus aan Maria Magdalena verschenen. Maria had als één van de eerste het legen graf aan getroffen. Ze was bedroeft dat ze in de veronderstelling was dat ‘ze’ haar Meester hadden wegnomen. Maar op één machtig woord keerde intens verdriet zich om intense blijdschap. Maria: Haar antwoord: Rabboeni! Jezus gaf Maria een boodschap mee: Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had. Johannes: 20 17-18.

In deze twee gedeeltes uit Johannes 20 zien we opnieuw het hogepriesterlijke gebed oplichten. Maar dit keer een verhoord gebed. Jezus werk is volbracht en zal terugkeren naar de vader. Mens en God zijn vanaf dit moment verzoend met elkaar. In de avond wanneer Hij verschijnt aan Zijn leerlingen herhaald hij ook de woorden uit het hogepriesterlijke gebed, maar ook uit Jesaja 61: Vrede zij u!  Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.

Daar zit opnieuw een linak naar Jesaja 61. We kunnen zeggen dat vanaf dit punt de cirkel rondt is, een oude profetie vervuld: “…De  Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokene van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten; om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een losgewaaide in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken…” Jesaja 61: 1-3

Maar als u goed heeft opgelet hebben we nog niet alles uit de eerste drie verzen van Jesaja 61 besproken. We hebben uitvoerig stilgestaan waarom dit het jaar van het welbehagen van de HEERE was, uitmondend in de opstanding van Jezus. Maar in één adem komt er nog wat achteraan. En de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten; om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een losgewaaide in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken…”

Die eerste woorden hakken er wel even diep in. Wraak van God. Jezus is gestorven aan een kruis. Voor onze zonde en schuld. Vrijwillig. Om verzoening tussen God en mens te brengen. Vandaag gedenken we Zijn opstanding. Het offer is gebracht. De schuld is betaald. De mens verlost van zonde en schuld. En dan komt er in één adem erachteraan, wraak van God. Dit moet ons tot nadenken zetten. Jezus moest als onschuldige dit verlossingswerk volbrengen. God zocht een onbesmet Offerlam, en kwam bij Zijn Zoon uit. En Jezus stemde daarmee vrijwillig in. Om de wereld te bevrijde van zonde en schuld. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. Als wij dit liefdeswerk niet op waarde kunnen schatten, als wij als mensen de liefde van de Vader veronachtzamen, dan zal de wraak van de Vader zeker op ons neerdalen.

Maar Jesaja sluit deze verzen niet af met wraak. Hij waarschuwt ons alleen wat ons te wachten staat als wij deze liefde van de Vader in de wind slaan. Maar als wij gehoor geven aan de Vader. Zijn liefdesgaven accepteren, Zijn Zoon als onze verlosser erkennen, dan lezen we dat we door het bloed van Jezus troost mogen vinden bij God. Dat we niet langer hoeven te treuren. Wij krijgen een sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een losgewaaide geest in plaats van een benauwde geest, opdat u en ik genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om God zelf te verheerlijken! Dan is Jezus lijden en sterven niet voor niets! Dan is Zijn opstanding de kroon op Zijn verlossingswerk! Dan regeert niet langer de dood in ons leven, maar het leven. Een leven vernieuwd en gereinigd door het bloed van Jezus. Dan wordt het hogepriesterlijk gebed volledig vervuld. Dan klinkt er een luid amen vanuit de hemel. Dan mogen we oprecht zeggen: “De Heer is Waarlijk opgestaan”! Dan kunnen we elkaar echt vrede toewensen! Dezelfde vrede  eerst geprofeteerd door Jesaja, die vervolgens door het hogepriesterlijke gebed heen klonk, en na de opstanding van Jezus ook werd uitgesproken. Eerst aan Maria, en in de avond aan Zijn leerlingen! En vandaag aan ons! Een vredevol en gezegend Pasen toegewenst!

Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Amen!

Addy - 12:25:34 @ Meditatie van de week | Een opmerking toevoegen


E-mailen
Bellen
Map
Info