Redeem Global Ministries

Restored Christian Leadership

Redeem Blog

Welkom op de Redeem blog. van tijd tot tijd zullen wij hier ontwikkelen rondom de Redeem organisatie delen. Ook persoonlijke ontwikkelingen aangaande de voortgang van mijn studie zal ik hier delen

Meest recente 5 inzendingen

  • De meeste dromen zijn bedrog
  • Hij heeft mijn schaamte opzich genomen
  • Sowing
  • BESTUURDERS M/V
  • Dit is de dag die de Heer ons schenkt

Geen nieuwe opmerkingen

  • Geen opmerkingen

Archief

2021:februari | maart | april | mei

2021-04-25

Hij heeft mijn schaamte opzich genomen

Lieve broeders en zusters in Christus Jezus,

Normaal plaats ik de overdenking van de week op de Facebook pagina van Redeem, en op de website van Redeem. Deze meditatie plaats ik op mijn persoonlijk pagina. Gezien het onderwerp vind ik dit meer passend.

In deze meditatie wil ik stilstaan bij twee hoofdstukken uit Jesaja. Jesaja 53 en 54. De kern van deze meditatie is Jesaja 54: 4-5 “..Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap.
Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden…”

Vandaag mocht het een gezegende dag zijn! Mijn langverwachte debuut mocht daar zijn. Een debuut als verkondiger van Gods Woord. Niet omdat ik zo’n fantastisch mens ben. Nee. Inmiddels heb ik uit de non-verbalen communicatie duidelijk ervaren dat ik niet meer zo gewaardeerd wordt. Als mens, mijn ideeën, mijn bevliegingen, maar vooral mijn zonde. Ik ben een immoreel mens. Ik heb gelogen. Ik heb me misdragen als leider. Ik heb andere hun droom ontnomen. Dat wordt me nagedragen. Vandaag mag het een dag zijn van een nieuw begin. Op zo’n heugelijke dag mag je ook terugkijken wat minder goed is gegaan. En ja dat brengt me vol in zondebesef en schaamte. En dan spreekt Jesaja een bijzonder woord. Een woord van heling. Een woord van Genezing: Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden

In de afgelopen (studie)periode heb ik het boek Jesaja veel bestudeerd. Ik mocht de roeping van Jesaja bestuderen (hoofdstuk 6). Maar ook de toe leidende factoren voor de Babylonische ballingschap, startende in hoofdstuk 43, maar ook bijvoorbeeld hoofdstuk 46. Vanmorgen werd mij voorafgaande aan de dienst een hart onder de riem gestoken, maar ik wil hem liever omdraaien. Enoch Hanocq Gill bond de geloofsriem onder mijn hart. Wees niet bevreesd en ga waar je Meester je zendt! En ik mocht gaan. Weer kwamen de woorden uit Jesaja 54 tot mij. Dit keer bij monde van mijn broeder Enoch.

Dit laat mij ook denken aan een ander Bijbelwoord: Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. Johannes 14: 23-28

Weer blijkt hoe actueel Gods woord is. We leven in de weken op weg naar Pinksteren. De Discipelen waren vol verwachting, maar ook best bevreesd. Niet wetende wat er hen te wachten staat. Dit herken ik in mijn eigen leven. Opnieuw is de roeping hersteld om het Woord van God te mogen verkondigen, maar niet wetende wat me allemaal te wachten staat. Hoon? Spot? Afkeuring? Als we Johannes 14 nader bekijken komen we dit ook tegen. Ontroerd vs. in verwarring: Op het eerste gezicht lijkt er een groot verschil te zijn tussen het ontroerd worden zoals we dit in de Statenvertaling tegenkomen, en het in verwarring raken zoals het benoemd wordt in de Herziene Statenvertaling. Dit is echter niet het geval. Door de loop der jaren heen heeft hier een betekenisverschuiving plaats gevonden. Ontroerd worden betekende in de tijd dat de Statenvertaling werd geschreven iets anders dan wat wij er als moderne mensen hieronder verstaan. Het Griekse grondwoord tarassoo betekent gewoonweg in verwarring raken. Op deze manier is het dan ook in de Herziene Statenvertaling weergegeven, behalve in het Evangelie naar Johannes. Daar heeft het namelijk ook betrekking op de Heere Jezus en is in verwarring raken minder gepast. Hier past het beter om de term “onder indruk geraakt zijn” te gebruiken. Misschien wel ontroert te zijn geraakt.

Dit komt dicht bij mezelf. Gods aanhoudende roeping bleef me verwarren. Dan was er nog de pijn, de schuld en schaamte aangaande mijn zonde. Hoe kon God ooit nog van mij verlangen om opnieuw de weg van Redeem te gaan. Immers niemand zit daarop te wachten. Maar wat nu als God erop zit te wachten? Langzaam transformeerde mijn verwarring en schaamte zich in een onder de indruk raken van Gods genade, Zijn liefde, Zijn trouw, Zijn genezende en helende kracht, door het bloed van Jezus Christus. Ik raakte diep ontroert. Zelfs tot diep schuldbesef aan toe. Het was mijn hand die die hamer vasthield om de spijkers door Jezus handen heen te slaan. Maar God leidde me uit deze schuld. En tot mijn diepe ontroering, Hij nam niet alleen mijn zonde van me af, maar ook mijn schaamte. Tot tweemaal toe heb ik u het gezegd, spreekt één van de oude vertalingen…

In Jesaja 53 Lezen we in sterke bewoordingen de profetie hoe het Lam van Gods de zonde van de wereld op zich zal gaan nemen. Hoe Hij uw en mijn zonde zal wegdragen. Als gezegd leven we nu op weg naar Pinksteren. Enkele weken geleden was het Pasen. Toen herdachten we hoe Jezus deze aloude profetie in vervulling liet komen: Voorwaar, onze ziekte heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Jezus stierf voor mijn immoreel handelen, mijn verkeerde manier van leiderschap. Door Zijn bloed waste God mij schoon. Witter dan Sneeuw. God accepteerde het offer van zijn Zoon. Ik mocht vergeving vinden in de liefdevolle armen van mijn Hemelse Vader. Kunt u mij ook vergeven?

Lange tijd leefde ik in schaamte. Schaamte voor wat ik had gedaan. Mijn zonde wogen niet licht op mij. Ik ging er niet lichtvaardig mee om. Tot dat mijn attentie werd gebracht op Jesaja 54. In onze Westelijke traditie is het gebruikelijk om te spreken dat Jezus onze zonde heeft weggedragen. Dat is waar. En zojuist mocht ik daar ook van getuigen. Maar er is meer. In Jesaja 54 lezen we dat Jezus onze schaamte ook wegdraagt. En ons hersteld in onze eerste liefde! God zelf zal onze eerste liefde herstellen. God geeft duidelijk aan dat Hij het volk van Israel een tijdje verlaten heeft. Aan hun eigen lot heeft overgelaten. Ik mocht dit de afgelopen vijf jaar heel sterk ervaren. Vanaf 2016 tot nu toe ben ik een hele eenzame weg gegaan. Overgelaten aan mijn eigen lot. Verlaten door God en mensen. En toch niet door God. Hij was er steeds in mijn diepste benauwdheden. Deze week opende God mijn ogen. Ik heb je hersteld. In alle stilte heb ik als een pottenbakker aan je leven gewerkt. Ik heb je een aantal keren plat moeten slaan om zo van jou een bruikbaar instrument in mijn handen te  maken. Een vaas, een schaal, u mag het zelf invullen. En ik heb je eerste liefde hersteld. Liefde voor mij. Maar ook de liefde om Mijn Woord te verkondigen: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Of: maak alle volken tot Mijn discipelen. zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Ik werd door God op mijn benen gezet. Ik leerde vorige week Rachid Gill en Enoch Hanocq Gill kennen. En vandaag mocht ik in hun onlinekerkdienst voorgaan. De mensen onderwijzende. De preek ging over de zaaier. Als dienaren van God worden we opgedragen om rijkelijk het goede zaad van Gods woord te zaaien. In de gelijkenis kunnen we lezen dat niet al het zaad in goede grond valt. Er valt zaad op de weg, tussen de doornen en distels, zaad wordt opgegeten door vogels. Maar er valt ook zaad in goede en vruchtbare grond. Gezien mijn achtergrond kijkt u wellicht voornamelijk naar al het zaad dat ik (letterlijk) verspeeld hebt. En vele mensen blijven me dit nadragen. Ik kan en mag géén leider meer zijn. Géén dienstknecht van God. Ik heb mijn kans gehad, en deze verspeeld.

Gelukkig denkt God niet zo. Bij God is een tweede, een derde, een vierde, een vijfde begin, of misschien wel meer, mogelijk. Zelfs als wij zo zwaar gezondigd hebben dat God een tijdje van onze zijde is geweken (Jesaja 53), dan wijkt God van onze zijde met maar één doel. Om ons te herstellen. Om ons te laten zien dat de man van Smarte naar deze wereld is gekomen om ook mijn zonde, uw zonde, weg te dragen. Om mij, om u, te wassen in Zijn kostbaar bloed zodat wij gereinigd mogen zijn van al onze zonde. Zodat we heling en genezing mogen vinden.

U kunt nog steeds boos zijn op mij. Dat besef ik. En dat kan ik begrijpen. In Redeem I is er veel misgegaan. En dat ga ik niet onder de mantel der liefde wegschuiven. Mocht u er behoefte aan hebben ben ik zeker bereid om in een open gesprek hierover met u door te spreken. We mogen immers allebei heling en genezing vinden door het bloed van Jezus.

Maar Jesaja 54 is voor mij ook een bemoediging. God heeft het werk van Redeem herstelt. Laatst werd mij verweten dat ik achter Redeem, Global Ministries had toegevoegd. Dat was raar, er is niets globaals aan… Weer één van de verzinsels van mij (Addy). Eens een leugenaar, altijd een leugenaar. Maar deze persoon sprak voor zijn beurt. Inmiddels mocht ik Rachid en Enoch Hanocq Gill ontmoeten. Zij hebben hun ministry in Pakistan. Samen gaan we optrekken. Een vestiging van Redeem zal in Pakistan worden opgericht. Redeem Global Ministries is geboren. We zijn op weg om van Redeem een ANBI stichting te maken. Met een onafhankelijk bestuur. Ik mocht leren van mijn fouten uit het verleden. Vertrouwen in Redeem kan alleen hersteld worden als er een onafhankelijk bestuur meeregeert. Als ik aangaande mijn daden keer op keer rekenschap mag blijven afleggen tegenover dit bestuur. En ik zal met toewijding en liefde vol goede moed rekenschap blijven afleggen.

En God zelf zal dit werk beschermen. Dat staat ook in Jesaja 54. En een ieder die dit werk zal aanvallen, valt onze God aan. Onder Zijn vleugels ben ik veilig. Onder Zijn vleugels is Redeem veilig. Onder Zijn vleugels is het werk in Pakistan veilig, zijn Rachid en Enoch veilig. Onder Zijn vleugels mag u veiligheid vinden, maar ook heling en genezing, misschien wel van de pijn en schade die ik u heb aangedaan.

Ga zo heen in vrede. Ontvangt de zegen van God, en wees een zegen voor een ieder die op uw weg komt: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Of: maak alle volken tot Mijn discipelen. zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Ik mag deze roeping op me nemen binnen Redeem. U mag dit doen binnen de plaats die God u heeft gesteld. Zo mogen wij een zegen voor elkaar zijn, en een zegen voor deze wereld!

Amen

Wilt u het werk van Rachid en Enoch Hanocq Gill (financieel) en van Redeem steunen, en wij hebben uw steun hard nodig, kijk dan op de website:

https://www.ppredeem.nl/Algemene-Gegevens-Statements

Meer informatie over het werk van Rachid en Enoch Hanocq Gill kunt u vinden op de facebook pagina We Are One In Christ:

https://www.facebook.com/We-Are-One-In-Christ-101445982089987/

Addy - 12:58:12 | Een opmerking toevoegen


E-mailen
Bellen
Map
Info