Redeem Global Ministries

Restored Christian Leadership

Redeem Blog

Welkom op de Redeem blog. van tijd tot tijd zullen wij hier ontwikkelen rondom de Redeem organisatie delen. Ook persoonlijke ontwikkelingen aangaande de voortgang van mijn studie zal ik hier delen

Meest recente 5 inzendingen

  • De meeste dromen zijn bedrog
  • Hij heeft mijn schaamte opzich genomen
  • Sowing
  • BESTUURDERS M/V
  • Dit is de dag die de Heer ons schenkt

Geen nieuwe opmerkingen

  • Geen opmerkingen

Archief

2021:februari | maart | april | mei

2021-05-07

De meeste dromen zijn bedrog

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Handelingen 2:17

Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus,

Het duurt nog iets minder dan twee weken, maar dan mogen wij het Pinksterfeest gaan vieren. Vooruitlopend wil ik in deze overdenking van de week stilstaan uit een gedeelte uit de Pinksterpreek van Petrus, zoals opgetekend in Handelingen 2. Vers 17 is daarbij onze kerntekst.

De meester dromer…
Wie droomt er nu niet in zijn of haar leven? In de Bijbel lezen we ook van veel mensen die een droom kregen. Goede mensen zoals Josef, maar ook slechte mensen zoals Koning Nebukadnezar. Dat waren niet altijd gewone dromen. Er zaten ook dromen tussen die een diepgaande betekenis hadden. In de Bijbelverhalen is God vaak de boodschapper door de dromen heen. In de Pinksterpreek van Petrus komen we ook dromen en profetieën tegen. Maar de Bijbel spreekt niet alleen maar van dromende mensen. Of dat alle mensen die in God geloven de hele dag op een roze wolk zitten en zich in een surrealistische wereld bevinden die niet echt bestaat, niet aansluit bij de wereld waarin wij leven, een wereld vol van leed, van verdriet, pijn, oorlog, geweld, vol van Covid. De Bijbel leert ons dat God ook aan mensen de gave heeft gegeven om dromen uit te leggen.

Hierbij heerst er ook een misverstand onder de Christenen. Een misverstand dat ik graag weg zou willen nemen. Veel Nieuw Testamentische Christenen geloven dat God alleen spreekt en werkt door Heilige Geest. De Heilige Geest die uitgestort zal worden op het Pinksterfeest, een feest wat wij de komende weken ook zullen gaan vieren. Echter dit is een misverstand. Het is niet alleen de Heilige Geest. Als we alleen in de Heilige Geest als absolute kracht zouden geloven dan zouden wij als Christenen op een roze wolk leven. In een surrealistische wereld geloven die niet langer aansluit bij de wereld in barensnood zoals wij deze heden ten dage kennen. Dan zouden we God zelf te kort doen. Waarom zeg ik dit?

Ook in het Nieuwe Testament lezen we dat God dromen gebruikt om dingen aan mensen duidelijk te maken. In de eerste christelijke gemeente werden dromen gezien als een teken dat de Heilige Geest werkzaam was. Maar voor deze eerste Christelijke gemeentes gebruikte God al dromen om Zijn boodschap te verkondigen. In het Oude Testament komen we dit veelvuldig tegen. Petrus kreeg zelf ook meerdere dromen en visioenen. Een bekend visioen is de volgende: en hij (Petrus) kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering Handelingen 10:10 (hsv). Dit zou de Nieuw Testamentische Christelijke theorie over de werking van de Heilige Geest versterken. De HSV spreekt hier over geestvervoering. Echter het Griekse woord dat hier wordt gebruikt heeft een iets diepere betekenis. Het Griekse woord dat gebruikt wordt is: ekstasis (ἔκστασις). Het heeft verschillende betekenissen:
1. verplaatsing van de juiste plaats
2. verplaatsing van/door de geest: verwondering, verbijstering
3. trance, extase
Het is dus niet zozeer een geestvervoering, maar het gaat veel dieper. We ervaren bewust wat er zich rondom ons afspeelt. We kunnen sommige zintuigen gebruiken. We kunnen horen, zien, soms is er zelfs een ervaring van gevoel of aanraking. We kunnen emoties ervaren. We kunnen het ons herinneren. Veel dromen die we s ’nachts dromen kunnen we ons vaak niet meer in detail herinneren. We weten dat we gedroomd hebben. Soms kunnen we op hoofdlijnen de droom nog navertellen, maar wellicht herkend u ook deze ervaring: er ontbreken stukjes uit de droom. Waarom?

Dit brengt ons bij die belangrijke “waarom” vraag. Is dromen niet gewoon een verwerkingsproces van de dag? Het antwoord is ja, maar ook nee. Want een dromend brein verwerkt informatie, maar doet nog veel meer. Als gezegd, we voelen, zijn intuïtief, fantaseren, bedenken onzin, leven mee met geliefden en realiseren ons dat we naar het toilet moeten. In de rustige omgeving van slaap mag ons brein alle kanten op.

De Remslaap, waarin we het meeste dromen, is wel essentieel voor ons verwerkings-proces. Uit wetenschappelijk onderzoek met scholieren en studenten blijkt dat zonder remslaap het leren onmogelijk is. Je kunt zelfs beter een nachtje ergens over slapen dan er de hele dag over nadenken. Dit geldt niet alleen voor scholieren en studenten, dit geldt voor ons allemaal. Hier komt de uitdrukking een nachtje over slapen ook vandaan.

Maar in de slaap doen we veel meer dan informatie verwerken, net zoals we overdag veel meer doen dan feiten opnemen. Een dromend brein is hard aan de slag, zelfs als je er niks van onthoudt. Zonder afleiding van buitenaf kan je brein ongestoord informatie koppelen en beoordelen. Omdat logica in ons slaap op een laag pitje staat, heb je geen last van ‘ja-maar-dat-kan-toch-niet’ gedachten. Dat verklaart meteen waarom dromen alle kanten uit gaan. Dat is misschien juist wel de reden waarom God in dromen tot ons spreekt. Een mens heeft dan voor één keer geen weerwoord.. Daarom is alleen het woord geestvervoering zoals in Handelingen 10 gebruikt géén volledige vertaling. Want er gebeurde meer met Petrus dan een simpele Geestvervoering. God gebruikte de Heilige Geest om Petrus in trance, een slaap, een droom, te brengen, Maar God als Vader had een boodschap tot Petrus te vertellen. En als leerling van Jezus wilde Petrus zijn Meester in alle dingen gehoorzaam zijn. Hier zien we de unieke drie-enigheid van God voor onze ogen in volle werking.

Dromen in de tijd van de Bijbel
Zoals mensen van nu dromen, werd er ook in de tijd van de Bijbel gedroomd. ‘Dromen zijn bedrog’. Het is de titel van deze meditatie, het is de titel van een bekend liedje, en het is een bekende uitspraak. Bovenal vaak is deze uitspraak ook nog waar. Dromen kunnen ons bedriegen. Dat is nu, maar ook in de tijd van de Bijbel wist men dat. De Bijbel is een nuchter boek. Het waarschuwt voor het bedrog van de dromen: ‘Zoals de droom van iemand die honger heeft: hij droomt over eten, maar is bij het ontwaken nog hongerig; of van iemand die dorst lijdt en droomt dat hij drinkt, maar bij het ontwaken nog dorstig is en uitgedroogd’ (Jesaja 29:8). De opvatting dat dromen niet zoveel met de werkelijkheid te maken hebben is ook te vinden in het Bijbelboek Prediker. Daar staat: ‘Drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazel’ en ‘Dromerij en lege woorden zijn er al genoeg’ (Prediker 5: 2 en 6).

Nachtmerrie in de Bijbel
Angstige dromen, nachtmerries, kunnen diepe indruk maken. Over nachtmerries wordt ook in de Bijbel gesproken. De profeet Jesaja spreekt niet over een nachtmerrie, maar hij gebruikt het woord ‘angstdroom’ (Jesaja 29: 7). Job heeft ook angstdromen. Hij zegt daarover: ‘Want als ik zeg: “In mijn bed vind ik troost, mijn slaap zal mijn verdriet verzachten,” dan schrikt u mij met dromen op, en de beelden die ik zie, jagen me angst aan’ (Job 7: 13-14).

God communiceert via dromen
Een van de belangrijkste teksten over hoe God dromen kan gebruiken om met mensen in contact te komen is te lezen in Numeri. Daar zegt God tegen Aäron en Mirjam hoe hij met mensen communiceert: Toen daalde de HEER af in de wolkkolom, ging bij de ingang van de tent staan en riep Aäron en Mirjam. Nadat zij beiden naar voren waren gekomen, zei Hij: ‘Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om: met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken?’ (Numeri 12: 5-7)

God spreekt dus werkelijk met mensen. In het oude testament was dit vaak met leiders en profeten. In het nieuwe testament zien we hierin wel een verandering. Door de uitstorting van de Heilige Geest kan God tot een ieder via dromen en visioenen spreken. Dit komt door het Verzoeningswerk van Jezus wat de toegang tot God heeft hersteld. Er zijn geen priesters meer nodig die alleen met God mogen spreken. Echter, de dromen en visioenen die wij krijgen zijn niet altijd duidelijk, ze komen vaak over als raadsels. Dromen moeten geduid worden. Ze vragen vaak om een uitleg. In het Oude Testament lezen we dat God tot Mozes op een andere wijze sprak. Namelijk rechtstreeks. God spreekt direct tot Mozes en niet via dromen en visioenen. Mozes heeft daarin als mens en leider van het volk Israël een bijzonder positie. Dit is precies wat onze wereld ook nodig heeft. Christelijke leiders die de dromen en visioenen van mensen kunnen duiden. In het juiste licht kunnen plaatsen. De dromen en visioenen in het licht van Gods heilsplan kunnen duiden. We hebben weer Mozessen nodig. En misschien spreekt God daarna wel weer direct tegen deze nieuwe Mozessen. Niet via dromen en visioenen. Aan ons de vraag, hoe God ook tot ons spreekt, zijn wij bereidt om naar God te luisteren?

Zoals ik eerder aangaf leeft deze wereld in barensnood. We zijn in barensnood van de wederkomst van Jezus. Dit wordt met de dag steeds duidelijker. Maar God spreekt nog steeds tot u en mij. Vaak ook via dromen en visioenen. Maar dit zijn niet altijd hele duidelijke beelden. Kunt u al uw dromen en visioenen zelf duiden en verklaren, of smacht u ook naar Christelijke leiders die ons op deze weg voorgaan? Want de weg naar het Vaderhuis is nog lang en heel erg gevaarlijk. We worden voor we het weten verslonden door de bozen. De boze die op de loer ligt om ons daadwerkelijk te verslinden.

De uitleg van dromen in de Bijbel
De verhalen in de Bijbel vertellen van de dromen die mensen krijgen. Die dromen spreken vaak niet voor zichzelf. Dromen zijn als raadsels die opgelost moeten worden. Een van de meest bekende droomuitleggers in de Bijbel is Jozef. Zelf heeft hij ook bijzondere dromen ontvangen. De twee dromen van Jozef gaan over de korenschoven die voor zijn schoof buigen en over de sterren en de maan die voor hem buigen (Genesis 37: 5-11). In de Bijbel staat niet geschreven of hijzelf toen wist waar deze dromen op sloegen. In het vervolg van het verhaal wordt Jozef degene die dromen uitlegt. Jozef kan de dromen van de schenker en de bakker verklaren (Genesis 40: 1-23). Later legt hij ook aan de Farao van Egypte zijn dromen uit (Genesis 41). De uitleg van dromen komt niet bij Jozef zelf vandaan. Jozef zegt tegen de schenker en de bakker: ‘De uitleg van dromen is toch een zaak van God? Vertelt u mij die dromen eens’ (Genesis 40: 8). Via de ingevingen van God kan Jozef de dromen verklaren.

Hier schuilt het geheim. Het is niet de uitleg van mensen aangaande dromen of visioenen. Het is Gods Heilige Geest die mensen inspireert, in deze Heilige Geest opneemt, zodat ze geschikt worden gemaakt om dromen en visioenen uit te leggen. Hier zien we Oud Testamentische al gebeuren wat Nieuw Testamentische tijdens het Pinksterfeest geopenbaard gaat worden. Gods unieke drie-eenheid is niet iets van het Nieuwe Testament. Het was al aanwezig in het Oude Testament. Echter toen was deze unieke karaktereigenschap van God nog wel in de windselen verborgen. Of zoals de laatste regels van een bekend lied zingen: Wat in de windselen sliep, ontbot, en komt in ‘t licht en rijpt voor God. Het Oude Testament en Nieuwe Testament mogen daarom ook nooit los van elkaar worden gezien. Ze kunnen immers ook niet los van elkaar worden begrepen. Gods gehele raadsplan met de mensheid, de kroon op Zijn Schepping, met deze wereld is opgesloten in deze twee Testamenten. En dan nog kunnen we slechts gedeeltelijk Gods raadsplan hieruit opmaken. Want nog steeds is niet alles geopenbaard aan de mensen.

Zijn dromen dan bedrog? Het is de naam van deze meditatie.. Ja en nee. Dromen kunnen ons bedriegen. Dat leert de Bijbel ons ook. Maar dromen kunnen ook realiteit worden. Als God de droom heeft gebruikt om tot ons te spreken, dan zal het geschieden naar Zijn woord. Dan zijn dromen geen bedrog. Dan worden dromen realiteit. Vooral met dat laatste heb ik zelf een grote strijd geworsteld. En nog steeds is het mijn achilleshiel. Als we dicht bij God leven, als de Heilige Geest in ons mag werken, dan voelen we diep van binnen heel goed aan wanneer God tot ons spreekt. Dit kan zelfs via een droom of een visioen. Maar wat als het een eeuwigheid lijkt te duren voordat deze droom of het visioen uitkomt? Zijn dromen dan bedrog? Hebben wij onszelf voor de gek gehouden? Zweefde we op een roze wolk? Misschien durven we het niet hardop uit te spreken, omdat we ons er misschien wel diep voor schamen… Maar kent u niet dat kleine venijnige stemmetje diep van binnen… heeft God wel de waarheid gesproken? Waarheid wat is waarheid. Het is de hoeksteen van de boodschap die Redeem Global Ministries mag verkondigen. Een vraag die door de eeuwen heen blijft rondzingen. Waar geen enkel mens een pasklaar antwoord op kan geven. Het begon al in het paradijs. Adam en Eva dachten door het eten van de verboden vrucht kennis te ontvangen van Goed en kwaad. En dat ontvingen ze, ten dele.. Maar de waarheid konden ze nooit vinden… In ieder geval niet door het eten van de vrucht.

In deze meditatie gaf ik al aan dat we Mozessen nodig hebben. De grote Mozes is ons al reeds voorgegaan naar het Vaderhuis. Hij zit aan de rechterhand van Zijn vader. Jezus. Hij hoort onze gebeden. Hij bidt onze gebeden voor de Vader. Zelfs als wij het bidden verleert zijn. Verleert zijn door alle pijn, moeite, en leed die we op deze aarde elkaar aandoen, zelf in ons eigen leven ervaren. Maar Jezus heeft ons ook als broeders en zusters gegeven. Een ieder met eigen unieke gaven. En sommige hebben de gaven gekregen van predikant en leraar, of als oudste van een gemeente. Zouden juist deze mensen ons niet moeten helpen in het leggen van alle puzzelstukjes die God ons door middel van dromen en visioenen geeft? Om zo Gods wil en weg volledig te openbaren? Want gewis, God spreekt nog steeds via dromen en visioenen. En God zal dit blijven doen tot het einde der tijden. Maar zijn wij nog steeds in staat om Zijn Woord te horen? Laatst maakte iemand tijdens een pastoraal gesprek een bijzondere opmerking. Een opmerking waar ik niet gelijk een antwoord op had. Een opmerking waar ik flink over moest nadenken. Bij God heb gebracht.

Deze persoon zij: “ik wilde dat ik een briefje van God uit de Hemel kreeg waarop staat wat ik nu precies moet doen”. Wie (her)kent die gedachte, dat gevoel niet? Ikzelf heb dit ook vaak in mijn eigen leven gedacht, ervaren. En weet u. God reageerde daar altijd op. Vaak via een droom, of een visioen. Een droom of visioen die ook ik maar heel moeilijk kon verklaren. En vaak lukte het me niet ineens om gelijk deze droom te verklaren. Maar in tijd mezelf latent onderwijzen door God en zijn Heilige Geest kreeg ik meer inzicht in Zijn weg met mijn leven. Het bleek dat God weldegelijk een briefje aan me had gegeven. Alleen ik kon het niet lezen, ik begreep er niets van. Soms leek het zelfs een leeg briefje. Maar net als met een watermerk moet je dit tegen het juiste licht houden. Dan wordt een watermerk zichtbaar. Dan wordt het briefje leesbaar. Zo mocht ik leren dat God weldegelijk tot me spreekt. Vaak in dromen en visioenen. En veel van die dromen en visioenen moeten nog steeds gaan uitkomen. Maar ik weet, deze dromen zijn géén bedrog. Op een dag zal het niet alleen voor mezelf zichtbaar zijn, maar voor de hele wereld. Zelfs de wereld die mij nu een praatjesmaker noemt. Want ik heb één grote fout gemaakt. Ik ben te snel van Gods grote daden gaan spreken. Ik was overtuigd doordat God mij had laten zien dat het zou gebeuren, de mensen die om me heen staan dit ook op mijn woord zouden geloven. En dat was fout. Want zij hoorde alleen mijn stem, en zagen vervolgens niets gebeuren. Daarom zwijg ik voor nu even aangaande de grote dingen die te gebeuren staan. Maar God zelf zal zijn woorden bevestigen. Hij zal bevestigen welke woorden door de mens Addy zijn gesproken, en welke woorden de mens Addy door Gods autoriteit moest spreken.

Daarom bidt ik u de Heilige Geest opnieuw of voor het eerst toe. Laten we ons zo in gebed voorbereiden op het aanstaande Pinksterfeest. Zodat God ons mag vervullen met Zijn Heilige Geest. Dat onze ogen mogen worden geopend voor het werk dat in Gods Koninkrijk gedaan dient te worden. En ja, we zijn niet allemaal als herders en leraren geroepen. Dat klopt. Maar ieder mag op zijn eigen plekje God dienen. Of zoals een eenvoudig kinderliedje zingt:
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’
jij in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn
jij in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn
Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is
overal op aarde zond’ en droefenis
laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn
jij in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn

Het is een kerstliedje. Kerst en advent staan in het teken van verwachting en geboorte. Verwachting van de geboorte van onze Koning. Van Jezus. De weken voorafgaande aan Pinksteren staan ook in het teken van verwachting. Verwachting dat God Zijn Heilige Geest voor het eerst of opnieuw op ons zal gaan uitstorten. En Pinksteren mag het geboortefeest zijn dat we allemaal deze Heilige Geest mogen ontvangen. Dat we zo gevuld door die Heilige Geest trouwe dienaren van God mogen zijn en blijven, of wel voor het eerst worden gemaakt. Kerst en Pinksteren, de cirkel is rondt. En de karaktereigenschap van een cirkel, er is geen begin en geen einde. Het is oneindig. Zo is onze God oneindig. De Alfa en Omega, het begin en het einde. Tot in alle eeuwigheid!

Amen.

Addy - 12:06:30 @ Meditatie van de week | Een opmerking toevoegen


E-mailen
Bellen
Map
Info